PROJECT MANAGEMENT – ENERGIE TRANSITIE

HERNIEUWBARE ENERGIE

DUURZAME ENERGIEPROJECTEN IN GOEDE BANEN

Professioneel projectmanagement vereist

Onze samenleving verandert steeds meer naar een duurzame samenleving om de transitie te maken naar een samenleving die fossielvrij is. Niemand hoeft u te vertellen dat duurzame energieprojecten steeds complexer worden. U zult dit zelf, misschien wel dagelijks, ervaren. Zeker met het oog op de belangen van alle stakeholders.

Om zaken als risico’s, planning, kosten en kwaliteit goed te beheersen, zijn een gedegen projectstructuur en optimaal projectmanagement essentieel. Zeker in een tijd waarin de economische druk toeneemt en het eindresultaat zwaar telt in uw businesscase.

Professioneel projectmanagement is noodzakelijk om projecten tot het beoogde resultaat te laten leiden. Duesz GREEN Project Management kan hierin een sleutelrol spelen: daadkrachtig en doelgericht leiding geven aan uw duurzame energieprojecten. Duesz GREEN heeft ruime ervaring en expertise in het managen van duurzame energieprojecten.

Een bouwproces is complex en vol risico’s. Duesz GREEN Projectmanagement richt zich op de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van een bouwproject. Het selecteren van de juiste partners, het verzorgen van de vergunningen en bestekken, het aanvragen van subsidies, SDE, het organiseren van een aanbesteding en het opstellen van de bestekken horen daarbij. Met mijn projectmanagement zorg ik voor een strakke regie en een succesvolle oplevering van uw duurzame energieproject. Ik heb ervaring met verschillende aanbestedingsvormen!

NWEA Logo
Registered Solar-Specialist
Registered Storage-Specialist
SolarSolutions

MIJN ERVARING

Met welke hernieuwbare energieprojecten heb ik als Projectmanager ervaring

 • Het bouwen, reviseren of retrofitten van on-shore windmolenparken

 • Warmte- en koudeopslag systemen voor luxe appartementencomplexen en zieken- en verzorgingshuizen

 • Grondgebonden Zonne energieprojecten voor de levering van duurzame warmte of elektriciteit

 • Zonne-energiesystemen voor op daken, grootzakelijk en residentieel

 • Biomassa installatie voor duurzame stadswarmte

 • Uitbreidingsprojecten op Hoogspanningsstations en trafoverzawaring op 110kV/20kV/10kV, in het Transportdomein

 • Nieuw MS en HS-infraprojecten en reconstructies

DueszGREEN Windmill

Windenergieprojecten

Ik heb ervaring met Repower en revisie projecten van bestaande windparken. Deze windparken hebben een zeer gunstige windligging. Met de repower of retrofits worden de bestaande, eind economische- en technische levensduur windturbines vervangen door nieuwe, moderne windturbines. Dit verhoogt het geïnstalleerde vermogen en de productiecapaciteit

Als Projectmanager beheer ik het gehele bouwproject voor u met de volgende scope op hoofdlijnen, het gehele vergunningstraject, de aanbesteding, het amoveren van het bestaande windpark, benodigde aanpassingen aan de funderingen aanpassen, elektrische infrastructuur met netaansluiting en het installeren en in bedrijf stellen van de nieuwe windturbines.
Het in goede banen leiden van een nieuw windpark kan ik ook voor u verzorgen.

Ook lever ik input in uw businesscase over scope, opzet en budget bij  aanbesteding.
Veilig werken staat bij mij hoog in het vaandel!

Solar Energy Field DueszGreen

Zonne-energieprojecten

Zonne energie is gratis brandstof. dueszgree Ik heb zonne-energieprojecten gerealiseerd voor zowel duurzame opwekking van warmwater voor stadsverwarming voor een grote woonwijk, 7.000 m2 grondgebonden thermische zonnecollectoren met Warmte Overdracht Station op het stadsverwarmingsnet.

Maar ook grootschalige PV-roof topsystemen. En op PV-systemen voor nieuwbouwwoningen, waarbij in combinatie met een warmtepomp (water/water of lucht/water) een waarde van EPC nul en nul-op-de-meter woningen.

Midden- en Hoogspanning projecten

Onze elektriciteitsnetten worden momenteel toekomstbestendig gemaakt, zodat de nieuwe zonne- en windparken ook impact kunnen hebben op het openbare elektriciteitsnet.

Tijdens mijn loopbaan als Projectmanager heb ik ook middenspanningsstations gemoderniseerd met MS installaties, en trafo verzwaring en stationsautomatisering. Ook als er nieuwe wegen worden aangelegd of reconstructies moet en er vaak ook een nieuw ondergronds HS-tracé gerealiseerd worden.

Ik begeleid deze projecten vanaf de ontwerp- en uitvoeringsfase, inclusief de aanbesteding. Van A tot Z. Ook hier vind ik, samen met de werk- en installatieverantwoordelijken en veilig werken hoog in het vaandel staan.

Biomass Energy Projects by DueszGREEN

Biomassa Energieprojecten

Biomassaprojecten zijn een mooie aanvulling op de wind- en zonne-energieprojecten.

Met biomassa-installaties kan duurzame warmte en groene stoom worden opgewekt. Met het herplanten van het hout wat gestookt wordt of het stoken op reststromen kan er een circulair duurzaam energiesysteem gerealiseerd worden.

Als projectmanager heb ik ervaring met verschillende biomassaprojecten. Waaronder een nieuwe biomassa-installatie gestookt op droge houtsnippers voor een bestaand warmtenet. Voor dit project heb ik het Voorlopig Ontwerp, de aanbesteding en de projectuitvoering gedaan, inclusief de tijdelijke voorzieningen voor de warmtevoorziening. Ook heb ik met veel plezier presentaties gegeven over de nieuwe biomassacentrale aan de bewoners.

En ook tijdens de voorbereidingsfase van een nieuw duurzaam energieproject bij een Cacaoproducent, waar ik een budgetdefinitie heb opgeleverd inclusief engineering deliverables en tevens een kostenraming voor de sloop van een bestaande afgeschreven biomassa-installatie. Ik werk met een projectteam, samen met ervaren Cost Estimators en ingenieursbureaus.

Heat and Cold storage Energy DueszGREEN

Warmte- en Koudeopslag Energieprojecten

Ik leid warmte-koude projecten (WKO) van A tot Z  in goede banen, duurzame warmte voor utiliteitsprojecten en in de zorg Bij deze duurzame energieprojecten wordt grondwater gebruikt om energie te winnen. Een lage temperatuur verwarmingsinstallatie wordt via warmtepompen aangestuurd naar de afleversets, appartementen.

De scope op hoofdlijnen voor een WKO-project is het regelen van de bronnen, het inrichten van de centrale technische ruimte, het inpandig distributienetwerk en de warmte sets in de woning.

Tijdens mijn loopbaan heb ik ook veel ervaring opgedaan met het optimaliseren en hydraulisch inregelen van deze duurzame energiesystemen.

Uw WKO-projecten, van PID tot Oplevering!

DueszGREEN Districtheating Projects

Stadsverwarmingsprojecten

Nieuwe groene warmtenetten. Om de primaire warmteproductie te verduurzamen, moet ook het huidige warmtenet worden opgewaardeerd.

Ik heb ervaring met het managen van warmteprojecten waarbij opwekking duurzaam is. Onder meer door zonne-energie, maar ook door een duurzame energiemix van stortgas en biomassa. Op de foto zie je de nieuwe Tei-Inn gereed voor inpassing in het bestaand warmtenet.
Waar het duurzame warme water in het warmtenet naar de woningen gepompt wordt.

Ik heb het hier over een vervangingsproject in een bestaand operationeel warmtenet. Dankzij een slimme fasering tijdens de bouw en tijdelijke verwarmingsvoorzieningen was de warmtelevering tijdens de bouw gegarandeerd en kwam de bewoners niet in de kou te zitten!

MIJN KLANTEN

Klanten logo's DueszGREEN

UW VOODEEL

 • Duesz GREEN Projectmanagement kan u ontzorgen met uw projecten

 • Risico gestuurd projectmanagement waardoor een meer voorspelbaar project

 • Het realiseren van u duurzaamheid ambities

 • Bijdrage leveren aan de Energietransitie en CO2-reductie

 • Veel ervaring in het managen van complexe, uniek projecten die niet uw corebusiness zijn

 • Grip en controle van uw project in alle projectfasen met de focus op het resultaat

WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN?

NEEM CONTACT OP

GECERTICITEERDE PM METHODEN

Ik werk graag met multidisciplinaire projectteams en ik leg graag de verbinding met alle teamleden en dan kan ik ze ook goed aansturen en door mijn ervaringen en opleidingen heb ik ook een coachende stijl van leidinggeven.

Op uw projecten werk ik volgens de volgende Project Management methoden:

Prince 2 IPMA, RISKID – Toolkit VOL-VCA Safety for supervisors

Ik spreek zowel de taal van de Stakeholders als ook de taal van de gepassioneerde engineer of expert. In beide werelden voel ik mij als een vis in het water en ben ik de verbinder naar het Projectresultaat.

RISKID – Toolkit

Het managen van Risico’s is een continu proces waar alle team leden bij betrokken worden en ook ander stakeholders, waaronder de klant, onderaannemer, ingenieursbureaus etc. Duesz GREEN Projectmanagement heeft RISK-ID een mooie samenwerking.

RISKID is een platform wat ontworpen is om alle stakeholders op een hele toegankelijke manier te betrekken bij het risicomanagement proces!

Wanneer eenmaal alle stakeholders uitgenodigd worden voor de RISKID-omgeving, worden zij gevraagd om alle risico’s tijdens de verschillende fase van een project te identificeren, met de kans en de impact. In vervolgsessies kunnen dan de mitigerende maatregelen genomen worden.

Door alle stakeholders uit te nodigen ben je ervan verzekerd dat alle risico’s worden bekeken waardoor er een minimale kans dat er een risico over het hoofd wordt gezien.

Open een PDF met meer info